Metro “Sylvester Oromoni not taken to hospital for treatment” – Family doctor testifies – Laila’s Blog

Top